BASES DEL CONCURS “CARTELL JOVE PER a LA COMMEMORACIÓ DEL 8M A VDD”

En motiu de la Commemoració del 8M, el Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt convoca el Concurs “Cartell Jove per la Commemoració del 8M a VdD”.

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ

La persona participant ens ha de fer arribar el dibuix de forma presencial, abans del 8 de març, a la següent adreça: Camí de Can Pons 21-27, 08339 Vilassar de Dalt (Espai Cívic les Escoles – Servei Educatiu Can Pons). Per a fer-ho, cal contactar prèviament amb l’equip organitzador a través dels telèfons 638 009 411 (Gala) i 673 729 907 (Francesc).

2. INSCRIPCIÓ
No caldrà inscripció prèvia a la participació en el concurs.

3. PARTICIPACIÓ
3.1. Sobre els participants
Podran participar persones joves residents o vinculades amb Vilassar de Dalt que tinguin entre 12 i 20 anys (es comprovarà l’edat del/a guanyador/a amb el document d’identificació).

3.2. Condicions del concurs

La finalitat del concurs és que les persones participants creïn un cartell en format horitzontal i utilitzant la tècnica del dibuix manual, el qual representi la Commemoració del 8M (Dia Internacional de la Dona) a Vilassar de Dalt.
El cartell ha d’estar creat a mà i en horitzontal, sent una còpia única i inèdita. No pot haver estat objecte d’algun altre premi anteriorment.

4. ORGANITZACIÓ
Concurs organitzat pel Centre Obert i el Servei de Joventut de Vilassar de Dalt, en Commemoració del 8M.

5. JURAT
5.1 El jurat estarà format per l’equip educatiu del Centre Obert (Joana Capella, Sílvia Domènech, Francesc Rangel i Yolanda Calle) i l’equip de Joventut (Maite Subirats i Gala Martínez).

5.2 Del 9 al 11 de març el jurat escollirà el cartell guanyador i el 12 de març informarà a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilassar del nom de l’autor/a de l’obra escollida, així com també a través dels comptes d’Instagram @centreobert_vdd i @joventut_vdd.

5.3 L’organització tindrà la facultat de rebutjar els cartells que incompleixin les característiques anteriors, així com aquells que siguin discriminatoris per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5.4 L’organització es reserva el dret d’anul·lar, posposar o canviar alguna de les condicions si, per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat, no pogués complir amb el desenvolupament normal del concurs segons el que estableixen aquestes bases, així com també pot declarar el premi desert.

6. VEREDICTE I PREMIS
6.1 El premi es reflectirà en la creació d’un mural amb el dibuix del cartell guanyador, en una paret de Vilassar de Dalt (grafit realitzat per una persona externa al concurs).

6.2 La persona guanyadora haurà de posar-se en contacte amb el Centre Obert i/o Joventut a través dels telèfons 638 009 411 (Gala) i 673 729 907 (Francesc), abans del 18 de març.

6.3 Un cop finalitzat el mural es realitzarà una fotografia amb la persona guanyadora en el lloc on s’ha pintat el cartell, que es publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i els comptes d’Instagram de Joventut i el Centre Obert.

7. COPYRIGHTS/DRETS
Les persones que hi participin hauran de respectar les disposicions legals en matèria de protecció del menor i protecció de dades de caràcter personal, així com també facilitaran el seu consentiment per tal que des dels comptes d’Instagram @centreobert_vdd i @joventut_vdd, pàgines web municipals i altres xarxes socials vinculades a l’Ajuntament de Vilassar, es pugui realitzar la captació i publicació d’imatges, tal i com s’estableix de forma legal a la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, integritat i pròpia imatge.

8. ACCEPTACIÓ

La participació en aquest concurs implica l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases,
així com l’acceptació de les decisions de l’organització.

9. CONTACTE
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, podeu adreçar-vos a l’organització del concurs:
Ajuntament de Vilassar de Dalt (Servei de Joventut i Centre Obert)
Camí de Can Pons 21-27, Espai Cívic Les Escoles, 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona. Telèfons 638 009 411 / 673 729 907.
Correus electrònics: espaijove@vilassardedalt.cat i centreobert@vilassardedalt.cat

BASES DEL CONCURSO “CARTEL JOVEN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 8M EN VDD

En motivo de la Conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt convoca el Concurso “Cartel Joven para la Conmemoración del 8M en VdD”.

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El/la participante nos tiene que hacer llegar el dibujo de forma presencial, antes del 8 de marzo, a la siguiente dirección: Camino de Can Pons 21-27, 08339 Vilassar de Dalt (Espacio Cívico las Escuelas – Servicio Educativo Can Pons). Para hacerlo, debe que contactar previamente con el equipo organizador a través de los teléfonos 638 009 411 (Gala) y 673 729 907 (Francesc).

2. INSCRIPCIÓN

No hará falta inscripción previa a la participación en el concurso.

3. PARTICIPACIÓN

3.1. Sobre los/las participantes

Podrán participar personas jóvenes residentes o vinculadas con Vilassar de Dalt que tengan entre 12 y 20 años (se comprobará la edad del/a ganador/a con el documento de identificación).

3.2. Condiciones del concurso

La finalidad del concurso es que las persones participantes creen un cartel en formato horizontal y utilizando la técnica del dibujo manual, el cual represente la Conmemoración del 8M (Día Internacional de la Mujer) en Vilassar de Dalt.
El cartel tiene que estar creado a mano y en horizontal, siendo una copia única e inédita. No puede haber sido objeto de algún otro premio anteriormente.

4. ORGANIZACIÓN

Concurso organizado por el Centro Abierto y el Servicio de Juventud de Vilassar de Dalt, en Conmemoración del 8M.

5. JURADO

5.1 El jurado estará formado por el equipo educativo del Centro Abierto (Joana Capella, Sílvia Domènech, Francesc Rangel y Yolanda Calle) y el equipo de Juventud (Maite Subirats y Gala Martínez).

5.2 Del 9 al 11 de marzo el jurado escogerá el cartel ganador y el 12 de marzo informará a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Vilassar del nombre del autor/a de la obra escogida, así como también a través de las cuentas de Instagram @centreobert_vdd y @juventud_vdd.

5.3 La organización tendrá la facultad de rechazar los carteles que incumplan las características anteriores, así como aquellos que sean discriminatorios por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5.4 La organización se reserva el derecho de anular, posponer o cambiar alguna de las condiciones si, por causas técnicas o de cualquier otra índole ajena a su voluntad, no pudiera cumplir con el desarrollo normal del concurso según lo que establecen estas bases, así como también puede declarar el premio desierto.

6. VEREDICTO Y PREMIOS

6.1 El premio se reflejará en la creación de un mural con el dibujo del cartel ganador, en una pared de Vilassar de Dalt (grafiti realizado por una persona externa al concurso).

6.2 La persona ganadora tendrá que ponerse en contacto con el Centro Abierto y/o Juventud a través de los teléfonos 638 009 411 (Gala) y 673 729 907 (Francesc), antes del 18 de marzo.

6.3 Una vez finalizado el mural se realizará una fotografía con la persona ganadora en el lugar donde se ha pintado el cartel, que se publicará en las redes sociales del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt y las cuentas de Instagram de Juventud y el Centro Abierto.

7. COPYRIGHTS/DERECHOS

Las personas que participen tendrán que respetar las disposiciones legales en materia de protección del menor y protección de datos de carácter personal, así como también facilitarán su consentimiento para que desde las cuentas de Instagram @centreobert_vdd y @juventud_vdd, páginas web municipales y otras redes sociales vinculadas al Ayuntamiento de Vilassar, se pueda realizar la captación y publicación de imágenes, tal y como se establece de forma legal a la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, integridad y propia imagen.

8. ACEPTACIÓN

La participación en este concurso implica la aceptación y el compromiso del cumplimiento de estas bases, así como la aceptación de las decisiones de la organización.

9. CONTACTO

Para cualquier duda y/o aclaración, pueden dirigirse a la organización del concurso:
Ayuntamiento de Vilassar de Dalt (Servicio de Juventud y Centro Abierto)

Camino de Can Pons 21-27, Espacio Cívico Las Escuelas,

08339 Vilassar de Dalt, Barcelona.

Teléfonos 638 009 411 / 673 729 907.

Correos electrónicos: espaijove@vilassardedalt.cat y centreobert@vilassardedalt.cat
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *